Å starte i staten – eit introduksjonsprogram for nytilsette

"Å starte i staten" gir en rask innføring i grunnleggende forvaltningskompetanse. Du blir bevisst på hva det innebærer å jobbe i staten og får en forståelse av det statlige rammeverket og statsforvaltningens styring, organisering og hovedoppgaver.

Fagleg innhald

I programmet møter vi fire nytilsette som alle startar i ulike statlege verksemder, og vi følgjer den første tida deira.  Dei fire modulane tek føre seg desse temaa:

  • Statsforvaltninga sine roller og hovudoppgåver – det store biletet
  • Handlingsrom og rammer i staten
  • Korleis blir statsforvaltninga styrt – frå avgjerd til handling
  • Å jobbe i staten 

Introduksjonsfilm til Å starte i staten

Fakta om kurset

  • Programmet består av fire modular
  • Kvar modul varer ca. 15 minutt
  • Modulane er i hovudsak ein kombinasjon av video og oppgåver.
  • Etter enda kurs, kan du skrive ut eit kursbevis.
Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Nettkurset krev breiband

Kurset kan som hovudregel ikkje spelast av over tynnklientløysingar som Citrix. Då må ein finne alternative løysingar som t.d. å ta kurset heimanfrå. 

For verksemder med eige LMS

Offentlege verksemder, som ønsker det, kan laste opp kurset til eige LMS

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken